Umowa o dofinansowanie z PROW 2014-2020 podpisana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 06.08.2021 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubuskiego, której przedmiotem jest przyznanie Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu „EKO” Sp. z o.o. jako beneficjentowi pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin – Gajec etap II” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Ma ona na celu poprawę i podniesienie standardu usług świadczonych dla ludności na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości oraz na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 3 602 555,94 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 1 863 663,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.11.2022 r.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Gajec, w tym:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Roboty montażowe
  • Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
  • Armaturę na sieci wodociągowej oraz budowę przepompowni
  • Pozostałe roboty.

W ramach budowy wykonana zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości 2,31 km, wraz z armaturą towarzyszącą: tj hydrantami nadziemnymi oraz zasuwami odcinającymi. Wybudowana zostanie także sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2,56 km i jedna przepompownia.

Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie o pracę

 Szukamy nowych członków do naszego zespołu! Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: – Monter / Konserwator sieci wod-kan – Specjalista ds. technicznych Jeśli jesteś osobą zdeterminowaną,

Read More »