Wodomierz ogrodowy

Wodomierz ogrodowy

Montaż „Wodomierza ogrodowego”

Ci z Państwa, którzy używają wody do podlewania ogrodu, mogą zamontować dodatkowy wodomierz (tzw. „ogrodowy”). Wodomierz ten wskazuje ilość wody bezpowrotnie zużytej co zwalnia Państwa z opłat za ścieki w ilości wskazanej przez ten wodomierz.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem instalacji, zakupem i montażem wodomierza oraz jego legalizacji po upływie 5 lat ponosi Odbiorca wody.

Ogólne warunki techniczne montażu Wodomierza Ogrodowego

  • Wodomierz należy zamontować jako podlicznik na wewnętrznej instalacji, za zaworem antyskażeniowym.
  • Za wodomierzem nie może znajdować się żaden punkt poboru, z którego można odprowadzić wodę do kanalizacji sanitarnej.
  • Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające.
  • W przypadku, gdy wodomierz utraci legalizację (okres ważności legalizacji wynosi 5 lat), PWK EKO w Rzepinie może odmówić rozliczania takiego wodomierza.
  • Poza okresem wegetacji roślin wskazania na tym wodomierzu nie mogą ulec zmianie.

Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego należy zgłosić w PKW EKO Sp. z o.o. w Rzepinie

Wodomierz ogrodowy

Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego należy zgłosić w PKW EKO Sp. z o.o. w Rzepinie

Przy posiadaniu wodomierza ogrodowego prosimy zapoznać się z regulaminem

Regulamin podlicznika ogrodowego

Pracownik PWK EKO sprawdzi, czy montaż wodomierza jest jest zgodny z powyższymi warunkami, zaplombuje wodomierz, spisze jego stan.

Zalecamy dokładne przeanalizowanie opłacalności montażu wodomierza ogrodowego.

Poniesione koszty:

  • koszt zakupu wodomierza i jego legalizacji co 5 lat,
  • koszt jego montażu (także wymiana po 5 latach),
  • koszt odbioru i zaplombowania (także co 5 lat).

Korzyści:

  • niższe opłaty za ścieki.