Regulowanie należności

Regulowanie należności

1. REGULOWANIE FAKTUR

Za świadczone przez PWK EKO Sp. z o.o. w Rzepinie na rzecz Odbiorcy usługi wystawiana jest faktura, którą Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie i na konto podane na fakturze. Na fakturze podana jest także informacja o zaległościach wobec PWK EKO, którą należy traktować jako upomnienie.

Brak zapłaty w terminie określonym na fakturze jest podstawą do wszczęcia procedury windykacyjnej.

2. ETAPY PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

I etap – jeżeli nieuregulowano należności za dwa pełne okresy obrachunkowe (2 miesiące), PWK EKO wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty zaległej należności.

II etap – brak zapłaty należności w terminie wyznaczonym na wezwaniu jest podstawą do:

  • odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • skierowania do sądu pozwu celem egzekucji należności,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika.

O zamiarze odcięcia wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej PWK EKO informuje Odbiorcę listem poleconym za powiedzeniem odbioru. W liście Odbiorca jest informowany o terminie odcięcia dostawy wody oraz lokalizacji zastępczego punkt poboru wody. List wysyłany jest na adres podany w umowie o dostawę wody lub inny adres poświadczony przez Odbiorcę na piśmie.

Korespondencję nieodebraną pod wskazanym adresem uważa się za dostarczoną w terminie awizowania jej przez pocztę.

Informację o planowanych wobec Odbiorcy działaniach PWK EKO otrzymuje także Burmistrz Rzepina oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Informacje o nieuregulowanych należnościach mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów.

PWK EKO przywróci dostawę wody do Odbiorcy po całkowitym uregulowaniu zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami windykacji. Na koszty windykacji składać się mogą:

  • koszty sądowe,
  • koszty pełnomocnika procesowego,
  • koszty egzekucji komorniczej.

PWK EKO zwraca uwagę, że w interesie Odbiorcy jest terminowe regulowanie należności, gdyż koszty windykacji mogą być wielokrotnie wyższe od podstawowego zadłużenia.