Wodociągi

Spółka posiada w administracji 11 stacji uzdatniania wody, które zaopatrywane są w wodę z ponad 20 ujęć głębinowych.

Jakość ujmowanej i dostarczanej odbiorcom wody pitnej jest systematycznie badana przez laboratorium zewnętrzne (Aquanet, SGS, Uniwersytet Zielonogórski) oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. W 2022 roku przeprowadzono łącznie ponad 80 badań jakości wody. Wszystkie ujęcia posiadały pozytywną ocenę jakości wody podawanej do spożycia. W Lubiechni Wielkiej nastąpiło okresowe pogroszenie, jednak przeprowadzono prace technologiczne, które wyeliminowało przyczynę gorszej jakości wody.

Woda podawana do sieci miejskiej odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. 2017, poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobór wody w 2022 roku na terenie całej gminy wyniósł 486 605 m3, z których 470 412 m3 podano do sieci .

Na dzień dzisiejszy stopień zwodociągowania gminy kształtuje się następująco:

miejscowości posiadające komunalną sieć wodociągową:

  • Rzepin, Kowalów, Radów, Serbów, Sułów, Starków, Drzeńsko, Lubiechnia Wlk., Gajcu, Starościnie i Rzepinku;

miejscowości nie posiadające sieci wodociągowej:

  • Lubiechnia Mała, Maniszewo, Nowy Młyn, Jerzmanice, Zielony Bór

Wszystkie wodociągi administrowane przez PWK „EKO" posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne oraz ustalone strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody. Wszystkie ujęcia są ogrodzone oraz odpowiednio oznakowane. Posiadamy również na ujęciach system monitoringu telemetrycznego. Prowadzone są sukcesywnie prace związane z likwidacją zbędnych i nielegalnych punktów poboru wody.