Kanalizacja

Spółka posiada w administracji 19 przepompowni ścieków, 3 tłocznie ścieków oraz 2 oczyszczalnie.

Obie oczyszczalnie ścieków posiadają aktualne  pozwolenia  wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym prowadzony jest systematyczny monitoring jakości ścieków oczyszczonych ( badania prowadzone są 1 raz na kwartał).

Na dzień dzisiejszy skanalizowane jest praktycznie 100 % powierzchni miasta Rzepina, Starościn, Drzeńsko, częściowo Gajec  oraz część Kowalowa – ul. Rzepińska, ul. Kolejowa oraz obiekty  Zespołu  Szkół 
Liczba mieszkańców włączonych do systemu kanalizacyjnego wynosi obecnie ok.  7600  osób. 
Nieczystości płynne w miejscowościach, gdzie nie ma kanalizacji gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, skąd częściowo wywożone  są  na oczyszczalnię w Drzeńsku  i w Rzepinie.

Odbiór ścieków w 2022 roku wyniósł 336 000 m3 (29 000 m3 dowożone) przez Oczyszczalnię w Rzepinie oraz 43 000 m3 (30 000 m3 dowożone) przez Oczyszczalnię w Drzeńsku.

W roku 2023 prowadzona będzie przez PWK „EKO" inwestycja – budowa sieci kanalizacyjnej w Gajcu (Spółka „EKO" otrzymała dofinansowanie z urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1,8 mln zł ) oraz przez Gminę Rzepin – budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Kowalowa, a także w Sułowie.