Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne  „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie / nr XXXIII/37/2002 z dnia 24.06.2002 r./

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła  1.01.2003 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest :

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PWK „EKO” jest spółką z o.o. opartą na prawie handlowym  , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000149283 . 100 % udziałów  w kapitale zakładowym Spółki posiada  Gmina Rzepin .

 

Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności :

– zezwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków / decyzja Burmistrza Rzepina nr 1/2003  z 28.03.2003 r. /

– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rzepin /decyzja Burmistrza Rzepina nr RIRG/MM-8332/4/06 z 21.12.2006 r. /

– regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków / zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie nr VI/51/2003 z 27.03.2003 r. /

 

Organy Spółki :

–  3-osobowa rada nadzorcza

–  1-osobowy zarząd

 

Zakres działalności:

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Rzepin .

I. Sieci wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody w miejscowościach :

– Drzeńsko
– Gajec
– Kowalów
– Lubiechnia Wlk.
– Radów
– Rzepin
– Serbów
– Starków
– Starościn
– Sułów

 
II. Sieci kanalizacyjne w miejscowościach:

– Kowalów
– Rzepin
– Starościn

 

III. oczyszczalnie ścieków w miejscowościach:

– Kowalów
– Rzepin