Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie na podstawie art.24b ust.1 , 24c ust.2 w związku z 27a ust.3 pkt 2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028 – dalej u.z.z.w.) w związku z […]

Read More →